Det Norske Studentersamfunds styre

Trygve Bernhardt Haaland

Styret i Det Norske Studentersamfund er det sentrale styrende organ med ansvar for at huset drives slik Oslos studenter ønsker. Styret velges av og er politisk ansvarlig ovenfor Medlemsmøtet, og er høyeste myndighet mellom to medlemsmøter. Styret ledes av Formand ved Det Norske Studentersamfund.

Styret har ansvaret for Studentersamfundet på vegne av medlemmene. Det betyr at de styrer Studentersamfundet med medlemsmøtets mandat når det ikke er medlemsmøter. Det betyr også at de forbereder medlemsmøter og utarbeider budsjettforslag, årsregnskap og tiltaksplaner.

De har også ansvar for at lover og regler følges av foreningene. Det er også ansvarlig ovenfor huseier (UiO) for at bygningen Chateau Neuf drives av ledelsen på en god måte og at huset fylles med et faglig, akademisk og kulturelt innhold. I tillegg til dette fatter styret fortløpende vedtak om ansettelser, diverse interne reglement og prosjektstøttesøknader fra foreningene.

Styret

Line Willersrud, styremedlem
Lektorprogrammet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Kim Kristensen, styremedlem
Samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo (UiO)

Kristina Kinne, styremedlem
Journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Kristine-Petrine Olthuis, styremedlem
Rettsvitenskap ved Universitet i Oslo (UiO)