Feminisme og islam – to motpoler?

Feminisme er et globalt system av ideer, som utfordrer oppfatningen om kvinnelighet, femininitet og maktstrukturer. Det er en global bevegelse på tvers av klasser, religioner og politisk tilhørighet, men likevel har det vært en oppfatning om at islam og feminisme ikke lar seg forene.